תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות

כללי

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך.
הכותרות בסעיפים שבתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
"משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.
"קטין" – אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה.

תנאי שימוש באתר

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.
לתשומת ליבכם כי רכישת קורס באתר מקנה זכויות צפייה אישיות בקורס למשך חודש בלבד (30 יום) מיום רכישת קורס.
אנחנו מאפשרים זכויות צפייה רק למי שרכש את הקורס כך שצפייה משותפת אסורה בהחלט.

כמו כן שימו לב שכל משתמש מוגבל לצפייה משני מכשירים בלבד.
חשוב לנו מאוד להדגיש כי צילום הסרטונים אסור בהחלט. לא נהסס לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמשים שיפרו את הוראות התקנון.

בעת רכישת זכויות הצפייה בקורס תתבקשו לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוסדרת בדף זה, ולפיכך הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון בטרם הרישום לאתר.

יצירת חשבון משתמש

הרישום לאתר מתבצע באמצעות יצירת חשבון משתמש, שהינו כתובת המייל של המשתמש או הורה אחראי, שמו המלא של התלמיד וסיסמה שתיבחר על ידי המשתמש או על ידי ההורה האחראי. חשוב לנו להבהיר, כי המשתמש אחראי באופן אישי, בלעדי ומוחלט על השמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.
מומלץ אפילו לבקש מהאפוטרופוס החוקי/טבעי לשמור את הסיסמה במקום בטוח כדי שהיא לא תאבד או תשכח.

בעת ובטרם רכישת קורס, המשתמש יתבקש להירשם לאתר לצורך המשך צפייה בתכנים. רישום לאתר אינו מהווה אישור רכישת קורס.
ככל שהאתר יספק שירותים כלשהם בתשלום, השירות יינתן רק בעת בקשה מפורשת לרכישתו, לקבלתו וזאת לאחר פירוט תנאי התשלום הרלוונטיים וקבלת אישור מתאים מהמשתמש עצמו. מובהר כי השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם טרם רכישת קורס באתר עבור קטינים, מתבקש אישור האפוטרופוס החוקי/טבעי שלהם.

זכויות השימוש באתר

האתר, השימוש בו והתכנים הכלולים באתר הינם לשימושו האישי של המשתמש ולא לצרכים מסחריים. כל משתמש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות החוק והדין, כל עוד השימוש שנעשה על-ידו הוא אישי ופרטי.

התשלום מקנה למשתמש זכויות צפייה בתכני הקורס לשימוש אישי בלבד, עד לחודש (30 יום) מיום רכישת הקורס.
האחריות על ניצול תקופת השירותים והשימוש באתר הינם על המשתמש בלבד.

המשתמש מתחייב שלא להעביר את פרטי החשבון שלו לכל צד שלישי. התכנים באתר מוגנים במערכת אבטחה מתקדמת אשר מתריעה על כניסת משתמשים ממכשירים נוספים, ומאפשרת למפעיל האתר לקבל מידע בדבר כניסה יותר משני מכשירים.
משתמש אשר יפר הוראה זו, יורחק מהאתר באופן מיידי, חשבונו יבוטל ללא החזר כספי, והוא יהיה חשוף לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו על פי כל דין.

משתמש יוכל להיכנס לאתר משני מכשירים שבבעלותו בלבד. כניסה ממכשיר שאינה בבעלותו של המשתמש או לחלופין כניסה ממכשיר שלישי,
גם אם בבעלותו של המשתמש, תחשב להפרה יסודית של הסכם התקשרות זה, ותגרור אחריה פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ש"ח.

זכויות היוצרים של התכנים באתר:

האתר מכיל הרצאות וידאו עם חומרי לימוד הכוללים תמונות, טקסטים, קישורים, איורים, דמויות, גרפיקה, שמע, מוזיקה וכו'. תכנים אלו הינם בבעלות חסיה שניידמן ו/או Hello Teacher Chasia, והם מוגנים בדיני זכויות יוצרים. המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים לצרכים לימודיים אישיים בלבד. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים, וכן מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, לצלם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפגום, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. בפרט לא יעשה משתמש אחת מן הפעולות מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס, אפליקציות צילום או סריקה וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת. 

האתר Hello Teacher Chasia מאפשר להדפיס תוכן אשר מוגדר מראש על ידי Hello Teacher Chasia כבעל אפשרות להורדה. השימוש בתוכן ההורדה הינו שימוש אישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להפיץ, למסחר, להציג, לשכפל, לפגום, לפרסם, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל בטפסים שהורדו. 

בואו נהיה הגונים, הכי טוב. 

אחריות

האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או בעיות שמע בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות או לבעיות השמע בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. 

המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

אחריות

האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמש להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש האתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג', למעט כאמור לעיל.

רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר גישה לגולשים אחרים.

שימוש במידע פרטי של משתמש:

האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמש להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש האתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג', למעט כאמור לעיל.

רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר גישה לגולשים אחרים.

הגבלה או מניעה של גישה לאתר:

האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמש להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש האתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג', למעט כאמור לעיל.

רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר גישה לגולשים אחרים.

מתן שירות ומדיניות ביטול עסקאות:

מטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות, כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש.

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם ולא יהיו למשתמש או למי מטעמו, לרבות האפוטרופוס החוקי שלו כל תביעה, דרישה טענה כלפי האתר ו/או מפעיליו. האחריות לשימוש או לצפייה בתכנים או בשירותים אלה הינם של המשתמש בלבד. בעת השימוש באתר, פוטרים המשתמשים את האתר ומפעיליו מאחריות כלשהי בקשר לכך.

ביטול רכישת קורס יוכל להיעשות בתוך 24 שעות בלבד ממועד רכישת קורס, וזאת כל עוד המשתמש לא צפה ביותר מ- 10% מההרצאות הכלולות בכל קורס. במקרה זה בלבד יהיה זכאי המבטל לקבל זיכוי מלא על הרכישה.

יובהר, כי במקרה של עסקת אשראי שבוצעה עבור קטין, ללא אישור האפוטרופוס החוקי/טבעי שלו מראש או למפרע, האתר מקנה אפשרות ביטול העסקה, אשר תהיה בהתאם להוראות הדין שיחולו. כאשר מדובר בעסקה רגילה, שלא נעשתה בתשלומים, אפשר לבטל את העסקה תוך חודש (30 יום) ולקבל החזר כספי מלא. 

יודגש, כי מרגע ביטול העסקה, לא יהיה באפשרות המשתמש לצפות בתכנים שנרכשו ובוטלו. 

מודגש, כי אין החזר על תקופה לא מנוצלת. 

האתר ו/או מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את מחירי הקורסים מעת לעת.

במידה והינכם מעוניינים לבטל את עסקת הרכישה, אנא פנו אלינו באמצעות "צור קשר" או באמצעות המספר 054-694-3617. נשמח לשמוע אתכם ולסייע לכם. 

יצירת קשר עם מערכת האתר:

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ו/או לתקנון תנאי השימוש בו, ניתן לפנות למפעילי האתר במסגרת "יצירת קשר" באתר עצמו או באמצעות המספר 054-694-3617.

תוקף התקנון

במקרה של סתירה בין תקנון תנאי השימוש באתר, לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה.

האתר ומפעיליו שומרים על זכום לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק את הוראות תקנון ותנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש, ותנאים חדשים אלו יחשבו מחייבים מרגע פרסומם באתר.

אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז באר שבע.

המשתמש באתר ובתכנים שלו מסכים ומאשר, כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ושימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.